HÁRMAN PÁLYÁZNAK A POSZT ÜGYVEZETÉSÉRE

A POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot írt ki a Pécsi Országos Színházi Találkozó ügyvezetői posztjára. A benyújtási határidő december 30-án járt le.

Januárban már szakmai bizottság elé állnak

A Színház.hu értesülései szerint az ügyvezetői posztra Komáromi György, a Radnóti Színház gazdasági igazgatója, Göttinger Pállal és Lévai Balázzsal közösen, Kiss László rendező és Magyar Attila, a Zsolnay Negyed gazdasági igazgatója Szűcs Gáborral és Kővári Zsuzsával közösen pályázott.

Január negyedikén szakmai bizottság előtt hallgatják meg őket, melynek tagjai: Őri László, Pécs alpolgármestere,Jordán Tamás, szombathelyi színigazgató, a Magyar Színházi Társaság képviseletében és Rázga Miklós, pécsi színigazgató, a Magyar Teátrumi Társaság képviseletében.

A beérkezett pályázatok nyilvánosak és alább megtalálhatóak:

Komáromi György pályázata a POSZT ügyvezetésére

POSZT-pályázatok

A határidő lejárt. Hárman pályáztak a Színházi Találkozó vezetésére.

A beérkezett pályázatok nyilvánosak és alább megtalálhatóak

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft (7621 Pécs, Perczel u. 17.) pályázatot hirdet ügyvezetői állás betöltésére.

A POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban POSZF Kft.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Színházi Társaság (MSZT) és a Magyar Teátrumi Társaság (MTT) tulajdonában lévő közhasznú nonprofit gazdasági társaság.

Az ügyvezető egyszemélyi felelős vezetőként irányítja, a POSZF Kft-t, ennek keretében előkészíti, lebonyolítja és fejleszti az évente megrendezésre kerülő Pécsi Országos Színházi Találkozót (továbbiakban: POSZT).

Az ügyvezetőfeladatai különösen:

1. A megújuló POSZT koncepciójának és művészeti programjának kidolgozása ennek keretében különösen:
olyan elképzelés bemutatása, mely a POSZT-ot szakmai alapokon a magyar színházi élet egyik legfontosabb eseményeként kezeli,
az ennek megfelelő kommunikáció és arculat folyamatos karbantartása, fejlesztése,
a versenyprogram szakmai alapokon nyugvó válogatási módjának és szempontjainak meghatározása, az ezzel kapcsolatos szervezési és logisztikai döntések meghozatala, kivitelezése,
a versenyprogramot kísérő. Pécs városát közvetlenül megszólító. hagyományosan „OFF-programnak” nevezett összművészeti rendezvénysorozat új, innovatív, társadalmilag kiemelten elkötelezett koncepciójának kidolgozása, a program megvalósítása

2. A POSZF Kft. üzleti tevékenységének szervezése és irányítása ennek keretében különösen
elvégzi a jogszabályokban, a taggyűlés határozataiban és a társasági szerződésben meghatározott feladatokat,
professzionális vezetői csapatot épít fel,


partnereket, támogatókat és szponzorokat von be a POSZF Kft. működtetésébe, a POSZT finanszírozásába,
következetes, professzionális marketing tevékenységet folytat,
éves mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés keretében beszámol a POSZF Kft működtetéséről,
évente egy alkalommal teljes körű szakmai és gazdasági tájékoztatót készít a tulajdonosoknak.

3. Az ügyvezető megbízásának feltételei: 
az ügyvezető a feladatát elsősorban megbízásos jogviszonyban látja el.Az ügyvezetői megbízás betöltésének feltételei:
felsőfokú végzettség ,
egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete.

Az elbírálás során előnyt jelenthet:
szakmai gyakorlat (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő),
vezetői gyakorlat,
nemzetközi szakmai tapasztalat.

A munkakör betöltésének időtartama:

Az ügyvezetői megbízás várhatóan 2016. február 1-től 2018. december 31-ig tart.

Bérezés és egyéb juttatások:

A megbízási díj/munkabér a felek közötti megállapodás szerint kerül megállapításra.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:
a 2015. évi támogatás nagyságrendjének mértékét figyelembe vevő működtetési koncepcióhoz kapcsolódóan a POSZF 2016. február 1-től 2018.végéig terjedő időszakra vonatkozó üzleti terve. Ezen belül a bevételek és kiadások tervezett struktúrája, a források növelésének lehetősége, a tervezett és várható támogatások, a különböző együttműködésekben rejlő lehetőségek;
a pályázó által megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepció a fenntartói megállapodásban rögzítettekkel összhangban, szakmai elképzelések, 
a pályázó személyes motivációja,
az együttműködő szakmai partnerek felsorolása,
a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósítását szolgáló gazdasági stratégia,
marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzelések,
belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezete.

A felsorolt tartalmi elemek hiánypótlására nincs lehetőség, ezek hiányában a pályázat érvénytelen.

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai önéletrajzot,
a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát;
szakmai gyakorlat igazolását, amennyiben a pályázó azzal rendelkezik,


nyilatkozatot arról, hogy a pályázóval szemben a PTK szerinti kizáró ok nem áll fent,
nyelvtudás igazolását (nyelvvizsga, vagy azt kiváltó beszélgetés)
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
nyilatkozatot a benyújtott dokumentumok hitelességéről;
hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbírálók nyílt ülést tartsanak.

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza a POSZF
társasági szerződését, 
szervezeti és működési szabályzatát,
működésével és gazdálkodásával kapcsolatos kimutatásait (költségvetési sarokszámok, előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, szerződéses partnerek),
a 2014. évi számviteli beszámolóját,
a 2015. évi beszámoló várható eredményét .

A pályázati dokumentáció a POSZF irodájában személyesen, vagy meghatalmazással aláírás ellenében beszerezhető. 

A pályázati felhívás közzététele: a POSZF tulajdonosok honlapjain és hírleveleiben, valamint színházszakmai portálokon.

Benyújtási határidő: 2015. december 30. 13 óra, a Kft. székhelyén. (7621 Pécs, Perczel u. 17.)

A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát legkorábban a beadási határidő lejártát követően a kiíró nyilvánosságra hozza.

A pályázatokat három tagú bizottság bírálja el. A bizottságba 1 főt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1-1 főt pedig a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság delegál. A tulajdonosok a bizottságban a taggyűlési határozat alapján (2 igen szavazattal) döntenek és a pályázó tudomásul veszi, hogy Pécs Megyei Jogú Város tag az ügyvezetői pályázatról a tárgyban hozott közgyűlési határozat alapján szavaz. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.


További felvilágosítás kérhető: Stenczer Béla ügyvezető, Kőhalmi Andrea ügyvezető

Jonathan Dove: Tóbiás és az angyal

„Áldott az élő Isten mindörökké, és az ő királysága, mert megver és megkegyelmez, levisz az alvilágba a föld legmélyére, és felhoz a nagy romlásból, és nincs semmi, ami kezétől megmenekül.”

  - közösségi operaelőadás a budapesti Csíkszerda kórussal - 

Közreműködik: 
Albert Júlia, Aradi Péter, Bajzák Mira, Balogh Rozália, Barkóczi Flóra, Barta Bori, Bartha Attila, Bartha Lilianna, Beliczky Márton Gáspár, Benyó Krisztián, Bodó András, Borbás Réka, Borbély Ábel, Botlik Tibor, Buda Borbála, Buza Borbála, Cholnoky Zsófia, Cseh Mózes, Csehi Katalin, Csizmazia Tamás, Csukás Tímea, Dabasi Tamás, Dabasi-Kovács Ágnes, Dani Norbert, Danó Orsolya, Dávid Zsuzsi, Dékány Boróka, Dékány Tibor, Dobolán Judit, Dudás Judit, Eisler Kornél, Elekes Sára, Emich Csenge, Erdélyi Balázs, Erdős Zoltán, Farmasi Panni, Fejérdy Hanga, Fejérdy-Kovács Zsuzsi, Fernezelyi Róza, Fetzer Emma, Fliegauf János, Földi Gergely, Földy-Molnár Lilla, Gábor Sára, Gál Abigél, Glatz Nóra, Glázer Manó, Gózon Éva, Gyarmati Juli, Hajdu Melinda, Hajdu Melinda, Hegedüs Mirjam, Hegedüs Rebeka, Hegyi Lívia, Hegyi Vince, Héjja Anna, Horváth Laura, Horváth Virág, Hunyadi Claire, Hunyadi Rosalie, Ilyés Hanna, Joós Andrea, Juhász Attila, Kaszanitzky Anna, Kelemen Dóra, Kelemen Réka, Király Júlia, Király Sámuel Aino, Kiss Márton, Kóczán Róza Lilla, Koller Csaba, Kónya Balázs, Korda Réka, Kosik Péter, Kovács Árnika, Kovács-Papp Flóra, Kökény-Hámori Szilárd, Kőrösi Aladár, Krausz Judit, Kriston Genovéva, Lávay Petra, Lávay Szabina, Limberger Esra, Liska Borbála, Madaras Ráhel, Madaras Sándor, Madarász Kristóf, Mandák Anna, Mandák Sára, Manzer Csaba, Matesz Monika, Mészáros Veronika, Miszori Julianna, Móró Anna, Nagy Ida, Nagy Orsolya, Nagy Villő, Németh Éva, Oberfrank Petra, Oláh Anna, Oláh Zsuzsanna, Orbán Sára, Ottlik Anna, Pákolicz Eszter, Pálos Péter, Papp Júlia, Pásztor Katalin, Pécsi Marcell, Pelikán György, Petkó Roland Dávid, Potzner Ádám, Pribay Valéria, Pribay Veronika, Rácz Lujza, Redő Lilla, Regenhart Ágnes, Révész Hajnalka, Sáfián Fanni, Sándor Borbála Eszter, Schnell Judit, Segesdi Márta, Seller Balázs, Seller Orsolya, Simó Judit, Somlai Orsolya, Somogyi Alett, Sótér Anna, Strobl Apolka, Sulyán Tibor, Suplicz Emőke, Sükösd Melinda, Sütő Ákos, Szabó Áron, Szabó Eszter, Szabó György, Szabó Jákob, Szabó Olga, Szalkai Gábor, Szántó Ildikó, Székely Zsófia, Szeverényi Emma, Szeverényi Soma, Sziklai Mária, Szűcs Luca, Szűcs Panni, Téglás Marcell, Temesvári Gergő, Tokár Csilla, Törzsök Huba, Trajtler Dóra Ágnes, Turányi Rita, Turchányi Dániel, Turchányi Márton, Vadas Eszter, Vanek Jusztina, Varga Bence, Veszprémi Lilla, Vígh Zsófia, Yasmin Folini, Zsargó Szilvia, Zsolnai Boróka, Zsolnai Őzike

Produkciós vezető: Gábor Sára
A rendező munkatársa: Sándor Borbála
A zenei vezető munkatársa, korrepetítor: Madaras Sándor
Korrepetítor: Hajdú Melinda
Az énekesek trénere: Eirini Patsea

Fordítók: 
Trajtler Dóra Ágnes, Bartha Attila, Buda Borbála, Csizmazia Tamás, Danó Orsolya, Eörsi Sarolta, Hajdu Melinda, Hám Bernadett, Kaszanitzky Anna, Laki Júlia, Molnár Illés, Nagy Ida, Nagy Villő, Oláh Anna, Pásztor Kata, Pásztor Zoltán, Pécsi Marcell, Pribay Veronika, Róna Péter, Segesdi Márta, Sulyán Tibor, Szabó Eszter, Tóth Viktória, Turchányi Márton, Vámos Eszter, Vörös András

Kottaszerkesztők:
Novák István, Bogsch Ildikó, Csizmazia Tamás, Dékány Tibor, Gábor Sára, Hajdu Melinda, Koller Csaba, Nagy Enikő, Oberfrank Petra, Oláh Anna, Pelikán György, Sulyán Tibor, Szabó Eszter, Szabó György, Torro-Tokodi Júlia, Turchányi Márton

Díszlet-jelmez-design csapat:
Borbás Réka, Édes Piroska, Gábor Sára, Kaszanitzky Anna, Liska Borbála, Oberfrank Petra, Sándor Borbála Eszter, Somogyi Alett, Szabó György, Vigh Zsófia

Műsorfüzet:
Gábor Sára, Kaszanitzky Anna, Szabó György, Danó Orsolya, Bartha Attila, Nagy Ida, Nagy Villő, Sándor Borbála Eszter, Segesdi Márta, Tóth Árpád, Trajtler Dóra Ágnes

PR/közönségszervezés:
Gábor Sára, Oláh Anna, Ottlik Anna

Táborszervezők:
Borbás Réka, Pécsi Marcell, Pelikán György, Szabó György

Helyszín:
Kelenföldi Montázs Központ

Zenei vezető: Tóth Árpád
Rendező: Göttinger PálJonathan Dove operáját David Lan librettójával először 1999-ben mutatták be a londoni Christ Church-ben. Néhány évvel később ezzel a darabbal nyitotta meg kapuit a szintén londoni Young Vic színház, ahol a kórustételeket a helyi közösség lelkes tagjai énekelték, a profi szólisták mellett.
Ez a közösségi opera műfaja, amatőr és profi énekesek közös munkájának lehetősége tette a darabot Göttinger Pál rendező, és Tóth Árpád karnagy számára külön is vonzóvá.

A Tóbiás és az angyal bibliai történet, igaz csak a katolikus Szentírásban szerepel, a kanonizált protestáns változatból kihagyták többek közt mesés, sámánisztikus részletei miatt. Dove és Lan lényegében hű maradt az eredeti történethez, csak néhány elemén változtattak.
Az opera, vagy még inkább: zenedráma jelenetei egyetlen ívet alkotnak: nincsenek benne zárt számok, kiállások, a zenekar mindig azonnal átvezet a következő jelenetbe.

Tóbit feleségével, Annával és fiukkal, Tóbiással Ninivében él, ahol nap mint nap gyilkolják a zsidókat, és eltemetni sem engedik őket. Tóbit azonban a Tóra parancsa szerint eltemeti az áldozatokat. Egy nap, mikor fáradtan a szabad ég alatt alszik el, arra ébred, hogy a rápiszkító verebek miatt elvesztette szeme világát. A család kétségbeejtő helyzetében némi reményt nyújtana, ha Tóbiás visszakérné azt az óriási kölcsönt, amit Tóbit egykor rokonuknak, az Ekbatánában élő Raguelnek adott. A fiút útján egy titokzatos, új ismerős, Rafael kíséri el. Ekbatánában Raguel és Edna lánya, Sára már a hetedik nászéjszakája után ébred egyedül, mert férjeit megöli a Sárába szerelmes démon, Ashmodeus. Ehhez a gyönyörű, de életveszélyes lányhoz indul Tóbiás, és természetesen első látásra bele is szeret. Ahhoz azonban, hogy az eleinte kissé kamaszos, szertelen Tóbiás apja igazi megmentője és a szépséges Sárához méltó férfi legyen, útja során fontos kérdésekre kell válaszokat találnia.

design: Édes Piroska
szöveg: Nagy Villő és Danó Orsolya
Tóbiás és az angyal - próbafotók TÓBIÁS ÉS AZ ANGYAL - előadásfotók Tóbiás és az angyal - Brozsek Niki képei a főpróbáról

A mezei néző c. blog a decemberi operabeavatóról


Kamra - Operabeavató - "Táncol a szívünk" - Cosí fan tutte (3. próbarészlet, "Együttesek") - 2015.12.21. | MakkZs | Szólj hozzá!

Van rá eset - bár nem sokszor -, amikor nagyon nagyon vár az ember egy estét, egy előadást és mégsem csalódik. Ilyen egészen biztosra vehető örömforrás Dinyés Dániel operabeavatója, ezért is veszik meg rá a jegyeket két hónappal előre.

A magyarázat roppant egyszerű: rengeteget lehet nevetni, árad felénk az energia és a derű, már csak azért is, mert a színen lévők mind nagyon szeretnek ebben a munkában részt venni. Hangsúlyozottan játékot látunk, még csak nem is előadást, hanem próbát, amelynek nincs vérre menő tétje (nem kell azon sem izgulni, hogy sikerül-e kiénekelni egy hangot vagy sem), kapunk új információkat is az operáról, a zenét pedig jó hallgatni. Ennyi a titok. Szeretünk nevetni és Dinyés Dániel opera-magyarázatait hallgatva ez gyakran előfordul, az énekeseket - akár próba nélkül "csak" eléneklik az áriáikat, akár Göttinger Pál utasításait hajtják végre, jó nézni. Utóbbi nem ritkán mond néhány olyan mondatot is a darab értelmezésekor, amelyekből kiderül, hogy jóval alaposabban gondolja át a Cosí fan tutte nagyon is emberi helyzeteit, mint ahogy az más operát rendezők munkáin látszik, egy-egy megállapítása akár mélyebbre is mehet, de ez nem zavar meg minket abban, hogy az estét felhőtlenül élvezzük. Nagyon nehezen tudnék az idén megtekintett 97 előadásból olyat mondani, amelyiken ennél is jobban szórakoztam volna, igazán felhőtlenül.

Ha valaki még nem volt és kedvet kapott, annak jó hírként szolgálhat az, hogy a következő alkalommal a színpad mélységét csökkentik és így további emberek fognak beférni. Már ma is annyira tele volt a nézőtér, amennyire ez egyáltalán lehetséges, minden lépcsőfokon is ültek, de most úgy néz ki, hogy még akár tíz százalékkal is nőhet a létszám. (Az nem derül ki, hogy ezeket a plusz helyeket már el is adták, vagy még szabadok - akit érdekel, vegye a fáradtságot és kérdezzen utána, írassa fel magát várólistára, stb.)

Ma összeismerkedtem egy olyan nézővel, aki eddig mindegyikre venni tudott jegyet, sőt a következő kettőre is (jan. 11, febr. 26.), amelyeknek már fix az időpontja. Elárulta, hogy miként sikerült. Pártoló. Ennyire egyszerű. Aki pártoló tag a Katonában, annak elővételi joga van. Sokan azért lesznek pártolók, hogy legyen esélyük erre a beavatóra járni, mivel úgy néz ki, hogy erre az összes jegy elővételben kel el. (Több előadásra is adnak tíz százalékos kedvezményt, így a pártolói tagdíj egy jelentős része visszatérül, HA valaki tényleg sokat jár a színházba.)

Ezen az estén - három órában, két részletben - három együttest néztünk meg, a szokásos módon. Először egyben meghallgattuk, majd a zenéről kaptunk háttér információkat, melyeket az énekesek illusztráltak is egyes részletek beéneklésével, majd a rendező elmondott egy lehetséges koncepciót - mindig hangsúlyozva, hogy ez még nem a végleges -, majd megnéztük a jelenetet a gyakorlatban is.

Ma este mind a hat szereplő jelen volt és erősen úgy nézett ki, hogy az operaénekeseket (Kolonits Klára, Szolnoki Apollónia, Varga Donát, Cseh Antal) kellően inspirálta a két színész (Kulka János, Pálmai Anna) jelenléte, míg a színészeknek érezhetően sikerélmény volt együtt énekelni a felsoroltakkal. Mindenki számára fejlesztő hatású a feladat együttes végrehajtása, nem csoda, hogy jól érezték magukat ők is, nem csak mi, akik néztük őket.

Az első elemzendő részlet a kvintett volt, melyben a darab elején a férfiak elbúcsúznak szerelmeseiktől Don Alfonso tanácsára, hiszen elvileg háborúba indulnak. A darabot felületesen nézve is észleljük, hogy Fiordiligi és Dorabella hozzáállása más a történésekhez, míg az első valóban mélyen érez, testvére felszínesebben éli át szerelmi kapcsolatait is. Dinyés Dániel zenei bizonyítékokkal szolgál. A jelenet f-dúr hangneme egyértelműen arra utal, hogy ez a búcsú-jelenet alapvetően hamis, jelzi a hazugságot és csak Fiordiligi szólamánál vált g-mollba, amely a szerelmi fájdalom hangneme. Fogalmam sincs, hogy a beavató többi résztvevője milyen mély zeneelméleti ismeretekkel ül ott, mit tud ezzel kezdeni, ugyanakkor ezt hallva feltétlenül leszűrhető Mozart tudatossága és az is, hogy a helyzetek elemzésekor ezeket a szerzői szándékokat semmiképpen nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Mellékszálon eszembe jut: talán az lehet a magyarázata annak, hogy annyi félresikerült operarendezés látható, hogy a rendezők többségének sincs meg ez a mély tudása a darabokról, nem mennek le egészen eddig a szintig, pedig muszáj lenne. A mezei néző mit tehet, elhiszi, hogy az f-dúr miatt ez csak egy hamis búcsú-jelenet lehet és ezek után nagyon logikusnak is tűnik a rendezői kommentár: a négy szereplő - magának is - eljátssza a fájdalmas búcsút, de valójában mindenki már túl szeretne ezen lépni, a férfiak hozzákezdenének a kalandhoz, a lányok pedig legszívesebben kipihennék már az egészet - "másnap majd délig alszanak", erre számítanak. Senki nem vallja be, hogy most valójában megkönnyebbültek, egyedül Don Alfonso szórakozik jól közben és már a zsebében érzi a pénzt, biztos benne, hogy meg fogja nyerni a fogadást. Látjuk a jelenetet, a két lány az asztalnál ül, mögöttük udvarlóik és senki nem néz a másikra. (A szemkontaktus hiánya egy operánál annyira nem újítás, az énekesek rendszerint a karmestert nézik, esetleg a néző tud belőle rendezői koncepciót gyártani - most kivételes esetnek voltunk tanúi, amikor oka van annak, hogy a szereplők rá sem pillantanak a másikra.)

A szünet előtt még egy részletre van idő és ez a búcsú folytatása, a tercettino, megtudjuk, hogy ráadásul a legszebb, amelyet Mozart valaha megírt. Don Alfonso és a lányok énekelnek együtt ezúttal, nézik a kikötőből távozó hajót, majd ez után közvetlenül az intrikus elénekel egy ariettát, amellyel az éppen imént kialakított édesbús hatást le is bontja azonnal. Ebben valóban felismerhető Vivaldi Négy évszak c. alkotásának egyik legismertebb dallama, bár erre magunktól nem jönnénk rá. (Kolonits Klárának ezúttal a hegedűszólót kellett elénekelnie - hiába, ezen az operabeavató programon mindenféle improvizációra készen kell állni.) Ugyan messzebb visznek a témától és közben kevesebb idő marad a jelenet beállítására, de mégis jók ezek a kitekintések, ahogy Dinyés Dániel egy-egy részletet más későbbi művekből is lejátszik, látjuk az egyes motívumok továbbélését.

A tercett beállításánál megint a szöveg ellen játszik a rendező és a lányok lelkében kotorászva megállapítja, hogy óriási drámát élnek át - rájönnek, hogy nem fáj a búcsú, aminek fájnia kellene. Az árnyalatok szerencsésen megmaradnak így is, Fiordiligi és Dorabella érzelmi élete azért nem mosható össze - Kolonits Klára kendőjébe burkolózva egy sarokba kuporodik le, Fiordiligije valószínűleg nagyon dühösen förmedne rá Göttinger Pálra, amikor azt közölné vele, hogy neki igazán mégsem fáj szerelmének távozása. A fájdalmába nagyon bele tudja élni magát, az biztos. Én elhiszem neki, hogy ez az érzés egész valóját kitölti - annál is inkább, mert sok más tennivalójuk nem akad. Majd júniusban kiderül, hogy ez a jelenet mennyire fog komikus hatást kelteni. Kulka János jelenleg még székeket is borogat, meglátjuk, hogy ebből is mi maradhat meg - az operai hanghatásokat akarják-e ilyen drasztikusan ellenpontozni az alkotók.

A szünet után kezdődik meg az ármánykodás, jön a sextett, amelyben minden szereplő részt vesz. Don Alfonso Despina segítségét kéri a két "új udvarló" bemutatásához, aki jól szórakozik a helyzeten, a férfiak szintén elégedettek a kalanddal és a lányok élénk tiltakozásával is, akik szintén teljes lendülettel dobják be magukat, kergetik Despinát, székekkel fenyegetik a betolakodókat. Erősen úgy néz ki, hogy hiába ment el két udvarlójuk az imént, szó nem lesz fájdalmas sóhajtozásról, délig alvásról pedig pláne nem. A zeneszerző "végigkomponált" felfordulását látjuk, újít, korábban a hasonló cselekmény-fordulatokat recitativókkal oldották meg a szerzők. Mozart elemében van most is, a Figaro óta különösen belejött az efféle jelenetek írásába, és ha jól meg van csinálva, az ilyen jeleneteken valóban jól szórakozik a közönség.

Cseh Antal és Varga Donát maszkírozása önmagában is vicces, de nem mondható el erről sem, hogy több lenne egy jelzésnél. A színpadi álcázás esetén a közönség szerepe a legfontosabb: hallgatólagosan elfogadjuk, hogy felismerhetetlenek a szereplők. Kovalik 2006-os rendezésében mindössze egy napszemüveget adott rá a férfiakra, illetve pólót cseréltek és ezzel jelezték, hogy most ezen túl a másik lányhoz fognak tartozni. Még nem tudható, hogy most ezek a marcona "albánok" (a szöveg szerint nagy szakállal és bajusszal ellátva) miként fognak festeni a végső változatban, mennyire lesznek viccesek, mennyire lesznek vonzóak, elhihetjük-e majd azt, hogy a lányok beléjük szeretnek.

Akárhányszor találkozom a történettel, amely rokon például Boccaccio korábban megírt hasonlóan a női hűségre tett fogadásról szóló novelláival, mindig megállapítom, hogy hamis az egész, irreális, hiszen a való életben vajmi ritka lehet, amikor bárki ilyen energiákat mozgósítva, ekkora kitartással és lendülettel ostromoljon egy nőt a szerelméért. Ha valaki mégis ezt teszi, nyilván komoly esélye van a győzelemre. (Ezek után épp az ostromlónak magyarázgatni, hogy a vár nem volt elég erős, mert behódolt, több mint tisztességtelen.)

A próba során, mintha csak tudta volna, hogy engem ez mostanában érdekel, egészen mellékesen megtudjuk azt is, hogy mi az a Nápolyi sext, amely egy zenei műsor címévé is vált a Tilos rádióban.

Ezek után várjuk az ígéretes folytatást, amely már nincs messze - január 11-én következik.

MOMENTÁN TÁRSULAT: RÖGVEST


Interaktív impróshow. Egy pörgős este tele nevetéssel, fordulatokkal és váratlan megoldásokkal. Az alap Momentán-élmény.

A Momentán Társulat 2003 óta sikerrel játszott előadása, mely 2016-ban elérte a bűvös 1000. előadást! Nincs megírt szöveg, nincsenek előre kidolgozott poénok, nincsenek beépített nézők. Minden jelenet a közönség előtt, a nézők ötletei alapján születik. Elég, ha mondasz egy műfajt, egy helyszínt vagy egy foglalkozást, és máris a színpadon látod viszont.

Egyetlen este alatt járhatsz lakótelepi fürdőszobában és illegális kaszinóban, találkozhatsz irigy kalózokkal és zaklatott HR menedzserekkel, elleshetsz intim hálószobatitkokat és mesteri meggymagozó technikákat, sőt főhősévé válhatsz egy romantikus, improvizált dalnak is.

Megszólalni nem kötelező. De érdemes!


PALI KITŰZÖTT VENDÉGSZEREPLÉSEI A RÖGVESTBEN:

MOMENTÁN TÁRSULAT: IMPRÓJAM

Kötetlen esti játék a klubban. Verbális örömzene, rögtönzéses parti. A színpadon sem vagyunk feszültek, de odalent még lazább a hangulat. Az ImpróJamben minden este mást próbálunk ki: azt, amihez éppen kedvünk van. Rég játszott játékok, új kalandok, kísérletek, vagy épp az aznapi Ütközeten játszott karakterek, történetek folytatása, megismerése, kifordítása. Közelebb a színpad, közelebb a büfé – itt észrevétlenül minden néző feloldódik. Nincs nagy művészet, közös felszabadult játék van, szabályok nélkül, a ti részvételetekkel. Bekiabálni ér.

A színházjegy szuper karácsonyi ajándék

Színházjegyet ajándékozna karácsonyra, de akit megajándékozna, nem vevő a nyomasztásra és a kísérletezésre, viszont a gagyitól is irtózik? Nem gond. Összegyűjtöttük a legjobb előadásokat, amelyekre érdemes ajándékjegyet venni.

A színházjegy szuper ajándék, de mivel a budapesti színházak kínálata nagyon széles, a jegyek viszont elég drágák, nem könnyű eldönteni, mire érdemes kiadni 3-4-5 ezer forintot.
Pláne, ha a megajándékozott nem bízik a kortárs színházi formanyelvek úttörőiben, ha szigorúan távol akarja tartani magát politikai vagy társadalmi kérdésektől, ha fél, hogy az előadás miatt két hétig rossz kedve lesz, ha ódzkodik a rendezők kísérletezésétől, de azért nem szeretne súlytalan bohózatokat és operetteket nézni.

Átnéztük a színházak év eleji műsorát: segítünk megtalálni a legjobb választást a fa alá.
Az például egészen biztos, hogy Pintér Béla és Társulata előadásaival nem nagyon lehet melléfogni korra, nemre és ízlésre való tekintet nélkül, mert minden előadásuk borzasztóan vicces, ezáltal akár a legsúlyosabb témákról is úgy beszélnek, hogy a néző egy végigszórakozott este után menjen haza, legyen bármi is a téma – hogy azután mennyit gondolkozik a darabok felvetésein, sorstragédiáin, az már más kérdés.

A legjobb előadásokra – A 42. hétre, a Kaisers TV, Ungarnra, a Szutyokra – persze már február végéig elfogyott minden jegy, de a Bárkibármikorra még el lehet csípni néhányat. És egy előadáson még a társulat legnagyobb klasszikusából, a Parasztoperára is vannak üres székek!
 • Bárkibármikor – Játsszák: január 7., 8., 9., 10., február 3., 4., 5. Átrium Film-Színház. Jegyvásárlás
 • Parasztopera – Játsszák: február 10. Átrium Film-Színház.Jegyvásárlás
Ha fantasztikusan izgalmasan színpadra állított klasszikusokat keresünk, mindenképpen az Örkény Színházban érdemes körülnézni. A Tóték úgy adja vissza Örkény István remek humorát, hogy azért legyen min gondolkodni is, miközben Mácsai Pál olyan ötletesen rendezte meg a darabot, hogy az se unatkozhat rajta egy percig sem, aki minden hétvégén újranézi az Isten hozta, őrnagy úr! című filmet.

Mácsai Pál másik Örkény-rendezése, a Macskajáték már csak az öt főszereplő színészóriás neve miatt is csábító lenne, de Pogány Judit, Molnár Piroska, Jordán Tamás, Csomós Mari és Kerekes Éva ráadásul egy igazán gyönyörű előadásban beszélnek szeretetről, barátságról, szerelemről és öregkorról.

Akinek meg ennyi sem elég Örkényből és Mácsaiból, vehet jegyet az Azt meséld el, Pista! Című monodrámára, amelyben a színházigazgató a groteszk nagymesterének élettörténetét mondja el, tizennégy év után is megunhatatlan humorral és életszeretettel.
 • Tóték – Játsszák: január 30., február 11., 18., 25. Örkény István Színház. Jegyvásárlás
 • Macskajáték – Játsszák: január 7., február 4. Örkény István Színház. Jegyvásárlás
 • Azt meséld el, Pista! – Játsszák: december 25., január 25., február 10. Örkény István Színház. Jegyvásárlás

A felemelő és szívmelengető történetek közül feltétlenül érdemes megnézni, amíg még meg lehet, A kutya különös esete az éjszakában című előadást a Centrál Színházban egy autista fiúról, aki kutyája halála miatt nyomozva rájön – vagy ráébreszti a nézőket –, hogy el lehet érni a számunkra legfontosabb dolgokat az életben akkor is, ha nem tudunk vagy akarunk a nálunk hatalmasabbak szabályai szerint játszani.

 • A kutya különös esete az éjszakában – Játsszák: január 24. és február 18. Centrál Színház. Jegyvásárlás

Ha karácsonyra azt szeretnénk, hogy az ajándékjegy a szeretetről szóló előadásra szóljon, de olyanra, amiben kiváló színészek játszanak, akkor érdemes megnézni, akad-e még jegy a telt házas január után februárra a Katona József Színházban A két Korea újraegyesítése című darabra, amelynek többnyire könnyed, vicces jelenetfüzére a párkapcsolatok mindenféle válfaját veszi végig, a szónak nemcsak a legkézenfekvőbb értelmében. Az idősotthonban lakó Szirtes Ági és az őt mindennap meglátogató Kulka János jelenete miatt máris érdemes.

 • A két Korea újraegyesítése – Játsszák: február 8., 23., 27. Katona József Színház. Jegyvásárlás

Na nem mintha olyan nehéz lenne szerelemről és szeretetről szóló, de azért könnyedebb előadásokba belefutni. De mivel talán ebből a legnagyobb a választék, itt a legkönnyebb lyukra futni. Az Orlai Produkció Hitted volna? című előadásában Kern András és Hernádi Judit egy egyszerű, két özvegy közti szerelmi történetet tud megtölteni élettel, valódi tétekkel és egy csomó őszinteséggel.

Hasonlóképp nem magától értetődő szerelmi történet két, a lehető legkevésbé összeillő emberről a Rózsavölgyi Szalon A pasi a szomszéd sír mellől című könnyed, de nem súlytalan előadása Für Anikó és Schneider Zoltán egészen briliáns játékával, egy minden tekintetben profi szerző szövegét ötletesen előadva.

Szintén kétszereplős előadás Fullajtár Andreával és Őze Áronnal a Gyógyír északi szélre, amely lektűrből készült ugyan, de mélységében, lélekrajzában, összetettségében, hitelességében és emberismeretében elhatol egészen addig a pontig, ameddig a bulvárirodalom csak elhatolhat, a két színész pedig remekül játssza el a háziasszonyszerepből kitörni akaró nőt és a szenvedélyesen szerelmes férfit.

A Rózsavölgyi Szalon romance.com-ja inkább Molnár Piroska és Jordán Tamás jutalomjátéka miatt érdekes, persze a társkereső oldalakon csetlő-botló öregek eleinte csak vicces, de aztán szép története sem rossz.

 • Hitted volna? – Játsszák: január 10., január 29. Belvárosi Színház.Jegyvásárlás
 • A pasi a szomszéd sír mellől – Játsszák: január 7. Rózsavölgyi Szalon. Jegyvásárlás
 • Gyógyír északi szélre – Játsszák: január 16. Belvárosi Színház. Jegyvásárlás
 • romance.com – Játsszák: január 6., 13. Rózsavölgyi Szalon.Jegyvásárlás
Ha feltétlenül kacagtató vígjátékra vásárolnánk színházjegyet, de kerülnénk a gagyit, a Centrál Színház a legjobb választás. A Black Comedy egy lenyűgöző gördülékenységgel megrendezett, tökéletes ritmusú és nagyon vicces bohózat egy áramszünet alatt, a sötétben történő eseményekről – és kezdés előtt még egy remek Beatles-emlékkoncert is benne van a jegyárban.

Ugyanebben a mezőnyben erős a Függöny fel! is egy szétesőfélben lévő társulatról és egy egyre pocsékabbul eljátszott előadásról, többnyire a színfalak mögül, a háromórás játékidőből legalább másfél órányi kivédhetetlen nevetéssel. Az előadás folytatásának is nevezhető a Ma este megbukunk, amelyben egy rettenetesen rossz, amatőr társulat próbál eljátszani egy krimit, de ami csak elromolhat, az el is romlik, a nézők legnagyobb örömére.

 • Függöny fel! – Játsszák: január 3., 8., 15., február 2., 12., 26. Centrál Színház. Jegyvásárlás
 • Ma este megbukunk – Játsszák: december 27., 28., 31., január 2., 9., 21., 27., február 6., 9., 13., 27. Centrál Színház. Jegyvásárlás
 • Black Comedy – Játsszák: január 23., február 7. Centrál Színház. Jegyvásárlás

És bár a monodrámáktól sokan ódzkodnak, egészen kiváló előadásokat lehet találni ezen a palettán is. Például ott van a sokszorosan díjazott A csemegepultos naplója, amelyben a zseniális Ötvös András egy piaci eladónak állt írót játszik hihetetlenül jól és hihetetlenül viccesen, elképesztően fantáziadúsan a csemegepult áruit használva minden további szereplő megszemélyesítésére.

Hasonlóan jó a humora a Telefondoktor című előadásnak, amelyben egy nőgyógyász zárja be véletlenül magát a rendelőjébe, így csak telefonon tudja – vagy nem tudja – megoldani rokonai és szülni készülő páciensei életét. És bár – mivel Heltai Jenőről szól – van humora a Radnóti Színházban Bálint András monodrámájának, a Heltai naplójának is, azért az inkább háborús budapesti korrajzként érdekes. De mivel Heltai a naplója alapján minden helyzetben a komikumot kereste, az előadás végeredményben inkább felemelő, mintsem lesújtó.
 • A csemegepultos naplója – Játsszák: január 6., 7. Belvárosi Színház. Jegyvásárlás. És január 11., Karinthy Színház.Jegyvásárlás
 • Telefondoktor – Játsszák: december 30., január 30. Thália Színház. Jegyvásárlás
 • Heltai naplója – Játsszák: január 22., 31. Jegyvásárlás

CSUKÁS ISTVÁN-DÍJ: ISMÉT VÁRJÁK A PÁLYÁZATOKAT

Az Őze Áron alapította elismerés kibővült kurátori tagsága ez év novemberében írta ki újabb pályázatát nagyszínpadi gyermek-és ifjúsági darabok bemutatására. A díjnak ez alkalomból elkészült a honlapja is, amelyen fellelhetők az első pályázatra érkezett darabok válogatása.

„A CSID (Csukás István-díj) küldetésének tartja nagyszínpadi gyermekelőadások alapjául szolgáló új magyar írások megrendelését, fejlesztését, s ezért alapítottuk meg az elismerést 2014 őszén. A díj kurátori tagsága fontosnak tartotta, hogy az újabb pályázatot akkor írja ki, amikor elkészül a műveket katalogizálva bemutató honlap.”- mondtaŐze Áron, a díj alapítója. Az első meghirdetett pályázatra 33 pályamű érkezett, amelyek közül ez év áprilisában három mű szerzőjének adták át az elismerést a Mesemúzeumban tartott díjátadó ünnepségen. A díjat Dóka PéterSajtkirály című műve, Gődény Balázs Mesélj mesét! című műve, valamint Mikó Csaba Kövérkirály című műve nyerte el. A nyertes művek és a díjjal kapcsolatos legfrissebb hírek mellett a beérkezett írások válogatása katalogizálva olvasható a www.csukasistvandij.hu webcímen.

Az elismerés megalapításának célja, hogy a gyermekszínházi terület szakmai kommunikációját elősegítése, lokális, nívós műhelyek munkáit megismerje, valamint ezen helyeket bemutassa és beemelje az országos körforgásba, s hogy a ma olyan rendkívül aktív gyerekirodalom képviselőit a gyermek-és ifjúsági színpadi művek megírására sarkallja. „A díj egy meghívásos pályázat nyertesét illeti. Az elismerésen felül fontos ambíciónk, hogy a nyertes művet hozzásegítsük egy nagyszínpadi bemutatóhoz. De legfőbb célunk, hogy egy olyan darab-cserekereskedelmet generáljunk, ami az ifjúsági és gyerekirodalommal foglalkozó színházi szakemberek, intézmények, műhelyek számára gyakorlati hasznot jelent.”- fejtette ki Őze Áron.


Az első évadra beérkezett művek sikerrel élnek tovább. A 2015-ös Csukás István-pályázat egyik díjnyertes pályaművével, Mikó Csaba Kövérkirály című gyerekdarabjával az Országos Katolikus Rádió Alapítvány nyert támogatást a 2015-ös Cserés Miklós rádiójáték pályázatán. A Kövérkirályt rádióra alkalmazta: Mikó Csaba, Perczel Enikő és Varga Andrea, aki rendezője is a Magyar Katolikus Rádióban a tervek szerint 2016-ban elhangzó rádiójátéknak. Mikó Csaba mesejátékát a jövő évben a Békéscsabai Jókai Színház társulata is bemutatja.

„Emellett pedig túl vagyunk az első bemutatón, Laczkfi János Az öregpokróc című tanmeséjét az Aranytíz Művelődési Ház színpadán mutattuk be a rendezésemben 2015 októberében.”- mesélte Őze Áron. A színész, rendező a díjjal kapcsolatban beszámolt a kuratóriumi tagok bővüléséről is. „ Ebben az évadban csatlakozott hozzánk Kis-Péterfy Márta, költőnő és az Alma Együttes dalszövegírója, Balassa Eszter dramaturg, Sipos Imre, színművész, Balatoni Mónika, dramaturg és Csekő Krisztina, irodalmár.” Az eddigi tagok: Balázs Ágnes, Berg Judit, Perczel Enikő, Böszörményi Gyula, Göttinger Pál, Jeney Zoltán, Őze Áron. A kuratórium elnöke és a díjnak nevét is adó Csukás István.

Az idei évben a Csukás István-díj mögé állt a Meritum Arts Management Kft is, akik művészek és művészeti produkciók menedzselésével foglalkozó cégként látja el a díj működtetésével járó pénzügyi és jogi menedzsment feladatokat. „Fölállt egy marketing csapat is, amely elősegíti, hogy anyagi és pedagógiai hátteret tudjuk biztosítani a díjnak. Rendezvények lebonyolításában, a díjátadó illő megszervezésében és kiadványok megszületésében nyújtanak segítséget. Terveink között szerepel, hogy a három díjazott művet egy szakmai plénum előtt megrendezett felolvasó színházi esten is bemutassuk.„- mesélte Őze Áron.

A kulturális intézményekhez, kiadókhoz, konkrét szerzőkhöz és dramaturgokhoz érkező pályázati felhívásra 2016. január 31-ig várják a műveket. A díjátadó ünnepséget 2016 áprilisában tartják a Mesemúzeumban.

„Miért kell foglalkozni, miért kell írni a gyerekeknek? 
Kodály mondta, hogy abból lesz a jövő közönsége, akit megtanítanak rá.
Einstein meg azt mondta, ha azt akarod, hogy intelligens legyen a gyereked, olvass neki sok mesét. Ha azt akarod, hogy még intelligensebb legyen, olvass neki még több mesét.
És hogyan kell írni nekik? A gyerekeknek úgy kell írni, mint a felnőtteknek, csak egy kicsit jobban.”

/Csukás István/

Tárgymutató.

600 kilométer 100 guinness a csemegepultos naplója a gyáva a gyermek és a varázslat a haramiák a hülyéje a kék hajú lány a kéz a kis kéményseprő a köpeny a közös többszörös alapítvány a magyar színházakért alba regia szimfonikus zenekar aldi női futógála állj bele aNNa anyám éhesnek tűnik aradi kamaraszínház aranytíz archívum arden az elvarázsolt disznó az ember tragédiája az öreghíd alatt baal babel sound baja balatonboglár balatonfüred balfácánt vacsorára bálna bárka bátorságpróba bencs villa beszélő levelek bisb bivaly-szuflé bob herceg bogáncsvirág bohémélet borral oltó fesztivál börtönrádió bsi budaörs budapest improv show budapest music center budapesti kamaraszínház budapesti vonósok budoár kiállítás busz-színház CAFe Budapest caminus castel felice castel felice vizsga centrál club70 cosí fan tutte cupido és a halál cv családi játszmák családi ünnep cseh tamás csíkszerda csoportterápia csukás-díj dankó rádió danubia zenekar debrecen debreceni tavaszi fesztivál delila deszka fesztivál dido és aeneas díjak elismerések don juan dráma kortárs színházi találkozó drámaíró verseny due duett dunapart dunaújváros e-színház egri tavaszi fesztivál egy kiállítás rémei éhség élnek mint a disznók előadásszámok email ének a három hollóhoz english erkel színház ernani érzékenyítő fesztivál esztergom eucharisztikus kongresszus europa cantat ezek mennek fekete-fehér fellegek fesz segélyalap fiatal írók fidelio színházi est finito firkin fishing on orfű fogság francia sanzonest friss hús furnitur füge független előadóművészeti szövetség gianni schicchi gödöllő grecsó grisnik petra gusztinak megjött az esze gyerekstúdió gyilkosok gyógyír északi szélre győr győri tavaszi fesztivál gyulai várszínház hajmeresztő halál hotel halastó hangoló hárman a padon harminchárom változat haydn-koponyára háromszögek hatok csoport hatszín teátrum hazug hét domb fesztivál hetedik alabárdos hetedik mennyország hírek hírszerzők hogy szeret a másik hol hoppart hrabal-vurstli humorfesztivál így tanultam meg vezetni imprójam imprómaraton in medias brass in memoriam cseh tamás interjú irodalom éjszakája jak jászberény jegyek jó kérdés junior príma jurányi k2 színház kalandra fül fesztivál kaposvár katona képek kibelátó kicsi szívem kávéba pottyant kis suttogás kisfaludy színházi fesztivál kisvárda kmtg kolozsvár koma komárom komédium koronavírus kortárs drámafesztivál kórusok éjszakája kőszeg köszönet estéje-estélye kritika kritikusdíj-átadó kuk kultkikötő kultúrfürdő kurátorok lakott sziget láthatatlan állomás latinovits diákszínpad leenane szépe leonardo lev&te limerick-bajnokság líra és epika london love and money love and money vizsga macskadémon madách színház madame poe magdafeszt mágnás miska magvető magyar rádió magyar színház magyar színházi társaság magyar zene háza manhattan short manna manőver margó irodalmi fesztivál más olvasnivaló menház színpad merlin mikor mindenütt jó mindenütt nő mintaapák miskolc miszépmiszépmiszép mojo momentán monodráma fesztivál móra kiadó most fesztivál motto mozart-kommandó mozgófénykép mozsár műhely mu múzeumok éjszakája művészetek palotája művészetek völgye nagykanizsa naptár nefelé négyhangú opera nemzeti filharmonikusok nemzeti színház nézőművészeti kft nézőpont színház nofilter nyílt nap nyinyernya nyíregyháza nyolc nő óbudai társaskör ómama online fordítónapok operabeavató operaház operajátszóház operamacera operettszínház orlai othello gyulaházán ők ördögkatlan örkény örkény vurstli örömimpró pájinkás jános pannonhalma papp jános párkák patália páternoszter patreon pécs pécsi egyetem pesthidegkúti művészeti fesztivál pesti barokk pesti magyar színiakadémia petőfi irodalmi múzeum pim dia hangoskönyvek pinceszínház placcc pokol portré postart poszt poznan pozsonyi piknik rádió rádiójátékosok radnóti remény rendezők viadala rév fülöp rögvest russian indie film fesztival sakknovella shots festival sinaia sly snowman soharóza sokszemközt somló cirqsz song-óra sopron stockholm susotázs szabadesés szeged székely-könyv szemes fesztivál szent imre szentendrei teátrum szép heléna szerzői munkák szfe színház az egész város színház tv színházak éjszakája színházi törvény szívem szeret szkéné szombathely szöveg szputnyik hajózási társaság táblázat tárgymutató tartalom tatabánya telefondoktor temesvár tengeren 2008 tengeren 2019 térkép terminál workhouse teszt thália the irish coffee thealter tilos rádió tivoli tóbiás és az angyal törőcsik-emlékest trefort színjátszó fesztivál váci dunakanyar színház vágánybenéző van egy határ városmajor vaskakas veled kerek vera vidéki színházak fesztiválja vidor fesztivál vigadó visszaszámláló volt egyszer egy ndk vonalhúzás zalaegerszegi kvártélyház zeneakadémia zichy major zsolnay negyed