Ugrás a fő tartalomra

MOST ÉPP EZ

Az Index írja a Fekete-fehérről

Göttinger Pál magával játszik, és a néző nyer Stefan Zweig utolsó művéből, a világsikerű Sakknovellából Légrádi Gergely írta meg a Fekete-fehér című színpadi adaptációt, amelyet Ujj Mészáros Károly állított színpadra, a darab összes szerepét pedig Göttinger Pál játssza. Kifejezetten csípős hidegben hagyom el a B32 Galéria és Kultúrteret, mégsem fázom. A jóleső színházi katarzisélmény, amely ritkábban születik meg, mint ahányszor igényelné az ember, hazáig fűt és gondolatban még mindig mellettem van. Pont ezért nehéz úgy beszélni az előadásról, hogy egy óvatlan mondattal ne adjunk mattot a jövőbeli nézők színházi élményének. LÉGRÁDI GERGELY ÍRT SZÍNPADI ADAPTÁCIÓT STEFAN ZWEIG UTOLSÓ MŰVÉBŐL, A SAKKNOVELLÁBÓL, AMELYET UJJ MÉSZÁROS KÁROLY RENDEZETT, GÖTTINGER PÁL PEDIG ELJÁTSSZA. HÁROM REMEK ALKOTÓ – MOST SEM OKOZTAK CSALÓDÁST. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az előadás végén a vasnál is erősebb, nagyjából szűnni nem akaró acéltaps tört fel a nézőtéren. A darabban több karakter k

POSZT-pályázatok

A határidő lejárt. Hárman pályáztak a Színházi Találkozó vezetésére.

A beérkezett pályázatok nyilvánosak és alább megtalálhatóak

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft (7621 Pécs, Perczel u. 17.) pályázatot hirdet ügyvezetői állás betöltésére.

A POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban POSZF Kft.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Színházi Társaság (MSZT) és a Magyar Teátrumi Társaság (MTT) tulajdonában lévő közhasznú nonprofit gazdasági társaság.

Az ügyvezető egyszemélyi felelős vezetőként irányítja, a POSZF Kft-t, ennek keretében előkészíti, lebonyolítja és fejleszti az évente megrendezésre kerülő Pécsi Országos Színházi Találkozót (továbbiakban: POSZT).

Az ügyvezetőfeladatai különösen:

1. A megújuló POSZT koncepciójának és művészeti programjának kidolgozása ennek keretében különösen:
olyan elképzelés bemutatása, mely a POSZT-ot szakmai alapokon a magyar színházi élet egyik legfontosabb eseményeként kezeli,
az ennek megfelelő kommunikáció és arculat folyamatos karbantartása, fejlesztése,
a versenyprogram szakmai alapokon nyugvó válogatási módjának és szempontjainak meghatározása, az ezzel kapcsolatos szervezési és logisztikai döntések meghozatala, kivitelezése,
a versenyprogramot kísérő. Pécs városát közvetlenül megszólító. hagyományosan „OFF-programnak” nevezett összművészeti rendezvénysorozat új, innovatív, társadalmilag kiemelten elkötelezett koncepciójának kidolgozása, a program megvalósítása

2. A POSZF Kft. üzleti tevékenységének szervezése és irányítása ennek keretében különösen
elvégzi a jogszabályokban, a taggyűlés határozataiban és a társasági szerződésben meghatározott feladatokat,
professzionális vezetői csapatot épít fel,


partnereket, támogatókat és szponzorokat von be a POSZF Kft. működtetésébe, a POSZT finanszírozásába,
következetes, professzionális marketing tevékenységet folytat,
éves mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés keretében beszámol a POSZF Kft működtetéséről,
évente egy alkalommal teljes körű szakmai és gazdasági tájékoztatót készít a tulajdonosoknak.

3. Az ügyvezető megbízásának feltételei: 
az ügyvezető a feladatát elsősorban megbízásos jogviszonyban látja el.Az ügyvezetői megbízás betöltésének feltételei:
felsőfokú végzettség ,
egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete.

Az elbírálás során előnyt jelenthet:
szakmai gyakorlat (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő),
vezetői gyakorlat,
nemzetközi szakmai tapasztalat.

A munkakör betöltésének időtartama:

Az ügyvezetői megbízás várhatóan 2016. február 1-től 2018. december 31-ig tart.

Bérezés és egyéb juttatások:

A megbízási díj/munkabér a felek közötti megállapodás szerint kerül megállapításra.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:
a 2015. évi támogatás nagyságrendjének mértékét figyelembe vevő működtetési koncepcióhoz kapcsolódóan a POSZF 2016. február 1-től 2018.végéig terjedő időszakra vonatkozó üzleti terve. Ezen belül a bevételek és kiadások tervezett struktúrája, a források növelésének lehetősége, a tervezett és várható támogatások, a különböző együttműködésekben rejlő lehetőségek;
a pályázó által megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepció a fenntartói megállapodásban rögzítettekkel összhangban, szakmai elképzelések, 
a pályázó személyes motivációja,
az együttműködő szakmai partnerek felsorolása,
a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósítását szolgáló gazdasági stratégia,
marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzelések,
belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezete.

A felsorolt tartalmi elemek hiánypótlására nincs lehetőség, ezek hiányában a pályázat érvénytelen.

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai önéletrajzot,
a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát;
szakmai gyakorlat igazolását, amennyiben a pályázó azzal rendelkezik,


nyilatkozatot arról, hogy a pályázóval szemben a PTK szerinti kizáró ok nem áll fent,
nyelvtudás igazolását (nyelvvizsga, vagy azt kiváltó beszélgetés)
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
nyilatkozatot a benyújtott dokumentumok hitelességéről;
hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbírálók nyílt ülést tartsanak.

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza a POSZF
társasági szerződését, 
szervezeti és működési szabályzatát,
működésével és gazdálkodásával kapcsolatos kimutatásait (költségvetési sarokszámok, előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, szerződéses partnerek),
a 2014. évi számviteli beszámolóját,
a 2015. évi beszámoló várható eredményét .

A pályázati dokumentáció a POSZF irodájában személyesen, vagy meghatalmazással aláírás ellenében beszerezhető. 

A pályázati felhívás közzététele: a POSZF tulajdonosok honlapjain és hírleveleiben, valamint színházszakmai portálokon.

Benyújtási határidő: 2015. december 30. 13 óra, a Kft. székhelyén. (7621 Pécs, Perczel u. 17.)

A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát legkorábban a beadási határidő lejártát követően a kiíró nyilvánosságra hozza.

A pályázatokat három tagú bizottság bírálja el. A bizottságba 1 főt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1-1 főt pedig a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság delegál. A tulajdonosok a bizottságban a taggyűlési határozat alapján (2 igen szavazattal) döntenek és a pályázó tudomásul veszi, hogy Pécs Megyei Jogú Város tag az ügyvezetői pályázatról a tárgyban hozott közgyűlési határozat alapján szavaz. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.


További felvilágosítás kérhető: Stenczer Béla ügyvezető, Kőhalmi Andrea ügyvezető