POSZT-pályázatok

A határidő lejárt. Hárman pályáztak a Színházi Találkozó vezetésére.

A beérkezett pályázatok nyilvánosak és alább megtalálhatóak

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft (7621 Pécs, Perczel u. 17.) pályázatot hirdet ügyvezetői állás betöltésére.

A POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban POSZF Kft.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Színházi Társaság (MSZT) és a Magyar Teátrumi Társaság (MTT) tulajdonában lévő közhasznú nonprofit gazdasági társaság.

Az ügyvezető egyszemélyi felelős vezetőként irányítja, a POSZF Kft-t, ennek keretében előkészíti, lebonyolítja és fejleszti az évente megrendezésre kerülő Pécsi Országos Színházi Találkozót (továbbiakban: POSZT).

Az ügyvezetőfeladatai különösen:

1. A megújuló POSZT koncepciójának és művészeti programjának kidolgozása ennek keretében különösen:
olyan elképzelés bemutatása, mely a POSZT-ot szakmai alapokon a magyar színházi élet egyik legfontosabb eseményeként kezeli,
az ennek megfelelő kommunikáció és arculat folyamatos karbantartása, fejlesztése,
a versenyprogram szakmai alapokon nyugvó válogatási módjának és szempontjainak meghatározása, az ezzel kapcsolatos szervezési és logisztikai döntések meghozatala, kivitelezése,
a versenyprogramot kísérő. Pécs városát közvetlenül megszólító. hagyományosan „OFF-programnak” nevezett összművészeti rendezvénysorozat új, innovatív, társadalmilag kiemelten elkötelezett koncepciójának kidolgozása, a program megvalósítása

2. A POSZF Kft. üzleti tevékenységének szervezése és irányítása ennek keretében különösen
elvégzi a jogszabályokban, a taggyűlés határozataiban és a társasági szerződésben meghatározott feladatokat,
professzionális vezetői csapatot épít fel,


partnereket, támogatókat és szponzorokat von be a POSZF Kft. működtetésébe, a POSZT finanszírozásába,
következetes, professzionális marketing tevékenységet folytat,
éves mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés keretében beszámol a POSZF Kft működtetéséről,
évente egy alkalommal teljes körű szakmai és gazdasági tájékoztatót készít a tulajdonosoknak.

3. Az ügyvezető megbízásának feltételei: 
az ügyvezető a feladatát elsősorban megbízásos jogviszonyban látja el.Az ügyvezetői megbízás betöltésének feltételei:
felsőfokú végzettség ,
egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete.

Az elbírálás során előnyt jelenthet:
szakmai gyakorlat (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő),
vezetői gyakorlat,
nemzetközi szakmai tapasztalat.

A munkakör betöltésének időtartama:

Az ügyvezetői megbízás várhatóan 2016. február 1-től 2018. december 31-ig tart.

Bérezés és egyéb juttatások:

A megbízási díj/munkabér a felek közötti megállapodás szerint kerül megállapításra.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:
a 2015. évi támogatás nagyságrendjének mértékét figyelembe vevő működtetési koncepcióhoz kapcsolódóan a POSZF 2016. február 1-től 2018.végéig terjedő időszakra vonatkozó üzleti terve. Ezen belül a bevételek és kiadások tervezett struktúrája, a források növelésének lehetősége, a tervezett és várható támogatások, a különböző együttműködésekben rejlő lehetőségek;
a pályázó által megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepció a fenntartói megállapodásban rögzítettekkel összhangban, szakmai elképzelések, 
a pályázó személyes motivációja,
az együttműködő szakmai partnerek felsorolása,
a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósítását szolgáló gazdasági stratégia,
marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzelések,
belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezete.

A felsorolt tartalmi elemek hiánypótlására nincs lehetőség, ezek hiányában a pályázat érvénytelen.

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai önéletrajzot,
a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát;
szakmai gyakorlat igazolását, amennyiben a pályázó azzal rendelkezik,


nyilatkozatot arról, hogy a pályázóval szemben a PTK szerinti kizáró ok nem áll fent,
nyelvtudás igazolását (nyelvvizsga, vagy azt kiváltó beszélgetés)
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
nyilatkozatot a benyújtott dokumentumok hitelességéről;
hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbírálók nyílt ülést tartsanak.

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza a POSZF
társasági szerződését, 
szervezeti és működési szabályzatát,
működésével és gazdálkodásával kapcsolatos kimutatásait (költségvetési sarokszámok, előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, szerződéses partnerek),
a 2014. évi számviteli beszámolóját,
a 2015. évi beszámoló várható eredményét .

A pályázati dokumentáció a POSZF irodájában személyesen, vagy meghatalmazással aláírás ellenében beszerezhető. 

A pályázati felhívás közzététele: a POSZF tulajdonosok honlapjain és hírleveleiben, valamint színházszakmai portálokon.

Benyújtási határidő: 2015. december 30. 13 óra, a Kft. székhelyén. (7621 Pécs, Perczel u. 17.)

A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát legkorábban a beadási határidő lejártát követően a kiíró nyilvánosságra hozza.

A pályázatokat három tagú bizottság bírálja el. A bizottságba 1 főt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1-1 főt pedig a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság delegál. A tulajdonosok a bizottságban a taggyűlési határozat alapján (2 igen szavazattal) döntenek és a pályázó tudomásul veszi, hogy Pécs Megyei Jogú Város tag az ügyvezetői pályázatról a tárgyban hozott közgyűlési határozat alapján szavaz. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.


További felvilágosítás kérhető: Stenczer Béla ügyvezető, Kőhalmi Andrea ügyvezető