Ugrás a fő tartalomra

Most épp ez

KEDDEN ELSTARTOL A 14. ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL

A tizennegyedik Ördögkatlan Fesztivál augusztus 3-án kezdődik! Pécstől délre, a legjobb magyar borok vidékén, három kicsi faluban (Nagyharsány, Beremend, Villánykövesd), a Szoborparkban és a Vylyan és a Mokos Pincészet tereiben. Baranya legnagyobb összművészeti fesztiválja augusztus 3 és 7. között 600 programnak és produkciónak ad otthont. A teljes műsor itt található.(külső hivatkozás) Premierek a Katlanban Ezen a nyáron számos színházi bemutató lesz az Ördögkatlan(külső hivatkozás) színházi tereiben. Protekciósan kiemelünk két Ördögkatlan Produkciót: augusztus 5-én az Amfiteátrumban először látjuk-halljuk a Másnap című koncert-színházat, melyben Cseh Tamás és Csengey Dénes 1986-ban írt dalait tisztogatja meg, énekli el Beck Zoli és Szűcs Krisztián. Stefan Zweig Sakknovella című kisregényéből írt Fekete-fehér címmel vadonatúj monodrámát Légrádi Gergely – ezt augusztus 7-én játssza az Ördögkatlan mindenese, többek között remek színésze, Göttinger Pál. Az előadást Ujj Mészáros Károly r

Tíz bemutatót tervez az új évadban a szombathelyi Weöres Sándor Színház

Tíz be­mu­ta­tót ter­vez az új évad­ban a szom­bat­he­lyi Weöres Sándor Színház, mely­nek tár­su­la­tá­ban is van­nak vál­to­zá­sok - mond­ta el az MTI-nek a ked­di évad­nyi­tó tár­su­la­ti ülés után Jordán Tamás, a te­át­rum igaz­ga­tó­ja.

Ivo Krobot ren­de­zé­sé­ben egy ír kor­társ szer­ző, Martin McDonagh A krip­li cí­mű drá­má­ját szep­tem­ber­ben mu­tat­ja be a szín­ház, ok­tó­ber­ben pe­dig Woody Allen Játszd új­ra Sam! cí­mű ro­man­ti­kus víg­já­té­kát lát­hat­ja a kö­zön­ség Béres Attila ren­de­zé­sé­ben - so­rol­ta.

A ter­ve­zett be­mu­ta­tók so­rá­ban sze­re­pel 2016 ta­va­szán Anton Csehov Ványa bá­csi cí­mű drá­má­ja, ame­lyet Réthly Attila ren­de­zé­sé­ben ál­lí­ta­nak szín­pad­ra. 

Jordán Tamás sze­rint "kö­zön­ség­si­ker­re van ítél­ve" Presser Gábor, Sztevanovity Dusán, Horváth Péter mu­si­cal­je, A pad­lás is, ame­lyet Horváth Ádám ren­dez, de nem ke­vés­bé tű­nik ígé­re­tes­nek Robert Thomas A nyolc nő cí­mű bűn­ügyi ko­mé­di­á­já­nak be­mu­ta­tá­sa sem, Göttinger Pál ren­de­zé­sé­ben.

Nagy iz­ga­lom­mal ké­szül a tár­su­lat Jordán Tamás sza­vai sze­rint egy len­gyel szer­ző, Tadeusz Slobodzianek A mi osz­tá­lyunk cí­mű szín­mű­vé­nek be­mu­ta­tá­sá­ra, me­lyet Lukáts Andor ren­de­zé­sé­ben lát­hat majd a kö­zön­ség.

Szintén ta­vasszal mu­tat­ja be a szín­ház Tóth Ede-Mohácsi János-Mohácsi István A fa­lu rossza cí­mű nép­szín­mű­vét Mohácsi János ren­de­zé­sé­ben. A ta­va­szi bér­le­tes be­mu­ta­tók so­rát Niccolo Machiavelli Mandragóra cí­mű ko­mé­di­á­ja zár­ja, Valló Péter ren­de­zé­sé­ben.

A di­rek­tor tá­jé­koz­ta­tá­sa sze­rint az évad so­rán két bér­le­ten kí­vü­li be­mu­ta­tót is tar­ta­nak, ezek kö­zül az egyik a Móricz Zsigmond mű­vei alap­ján B. Török Fruzsina ál­tal írt két egy­fel­vo­ná­sos ko­mé­dia Jelenetek két há­zas­ság­ból cím­mel, ame­lyet Koltai Róbert ren­dez és amely­nek egyik fő­sze­re­pét is ő játssza.

Szombathely hí­res szü­löt­té­ről, Szent Mártonról szól a má­sik, szin­tén 2016 ta­va­szán be­mu­ta­tás­ra ter­ve­zett da­rab, ame­lyet Szabó András írt Köpönyeg és pa­lást cím­mel. Az elő­adást Babarczy László ren­de­zi. 

Jordán Tamás el­mon­dá­sa sze­rint a tár­su­lat­nak két új tag­ja van Görög László és Bányai Kelemen Barna sze­mé­lyé­ben. Görög László a Játszd új­ra Sam! cí­mű da­rab­ban mu­tat­ko­zik be, Bányai Kelemen Barna fel­ada­ta pe­dig egy ide­je már Makrancos Kata meg­za­bo­lá­zá­sa az Alföldi Róbert ál­tal ren­de­zett és az új évad­ban is mű­so­ron tar­tott da­rab­ban. Távozott vi­szont a tár­su­lat­tól Czukor Balázs, aki új uta­kat ke­res, a fil­me­zés­ben sze­ret­né ki­pró­bál­ni ma­gát, va­la­mint Béres Attila fő­ren­de­ző is, aki si­ke­res pá­lyá­za­ta ré­vén a Miskolci Nemzeti Színház igaz­ga­tó­ja lett. Egy idő­re nél­kü­löz­nie kell a tár­su­lat­nak Csonka Szilviát is, aki vi­szont anyai örö­mök elé néz.